Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectbeheerder Facilities (m/v/x) NL of FR via intraregionale en externe mobiliteit

Referentie: 40002559

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Je takenpakket

Als projectbeheerder Facilities (m/v/x) zal je ingedeeld worden bij de cel Strategische ondersteuning, projecten en kwaliteit.

Je activiteiten zullen het volgende omvatten:

-        In samenwerking met de celhoofden ontwikkel, structureer en beheer je de meer complexe projecten in verband met de verschillende aspecten van het facilities management (bijvoorbeeld: de aanschaf van een nieuwe vloot fietsen waarbij eventueel meerdere gewestelijke actoren betrokken zijn, de overstap naar een 100% elektrische autovloot, de ontwikkeling van eventdiensten, enz.);

-        Je ontwikkelt en implementeert de strategische doelstellingen van de pool en communiceert erover binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden;

-        Je werkt samen met de cel in het kader van het OPTIrisproject, dat de Brusselse regering heeft opgestart. Het OPTIrisprogramma (OPTIris staat voor “Optimalisering van de Performantie en de Transitie van de Instellingen”) moet een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee het gewest in de toekomst af te rekenen zal hebben via hervormingen die structurele besparingen moeten opleveren. Deze hervormingen zullen een rechtstreekse impact hebben op de werking van de GOB. En meer specifiek in het kader van dit project:

-        werk je samen met en ondersteun je de cel Aankopen bij het oprichten van een netwerk met de verschillende partners van het gewest;

-        ondersteun je het project betreffende de ontwikkeling van een werkstructuur in het kader van opdrachten- en aankoopcentrales;

-        Je vergroot in samenwerking met de cel Communicatie de zichtbaarheid van de Facilitiesdiensten (met name van de goederen en diensten) bij de verschillende interne actoren van de GOB;

-        Samen met de directie Facilities zet je via diverse kanalen een externe communicatie op voor de externe partners (bv. stad Brussel);

-        Je bent voor de pool het transversale contactpunt naar de cel SPOC om te werken aan de interne communicatie en de ontwikkeling van de dienstencatalogus;

-        Je analyseert en optimaliseert de interne processen van de pool (lean management), zowel wat betreft de organisatie van de teams als de processen met de klanten;

-        Je zet kwaliteitsondersteuning op in samenwerking met de directie Kwaliteit en de goederen- en dienstenteams voor hun doelstellingen en de opvolging van de processen en resultaten.

Je werkgever

De directie Facilities, waarvan je deel zal uitmaken, behoort tot Brussel Synergie, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Synergie (BS) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en zorgt voor het beheer en de algemene samenhang van de werking en de acties van de GOB.

https://overheidsdienst.brussels/brussel-synergie/

De directie Facilities bestaat uit 4 polen: De pool Sturing, de pool Onroerend Erfgoed, de pool Goederen & Diensten en de pool Administratieve Gebouwen.

De pool Sturing coördineert het management van de directie en de beheertools. De pool coördineert op transversale wijze de human resources, het budget, de boekhouding en de overheidsopdrachten van de directie. De pool fungeert ook als enig contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten, via de SPOC/het SSP.

De pool Administratieve Gebouwen staat in voor het beheer van de investeringen, de organisatie van de ruimten en het onderhoud van de gebouwen waarin de administratieve diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn gevestigd.

De pool Onroerend Erfgoed heeft als hoofddoel het administratieve en technische beheer van de onroerende goederen (lijst A) van de erfgoedinventaris van het BHG. Dit gaat van aankoop tot onderhoud en renovatie van sites.

De pool Goederen & Diensten omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn, waaronder aankoopcentrale, restaurant, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling, catering, enz.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding:  competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);

Je profiel

Graad

Alleen de personeelsleden die titularis zijn van de graad van attaché (A1) komen in aanmerking om voor deze betrekking te kunnen solliciteren

Technische competenties/kennis

Je hebt goede kennis van overheidsopdrachten.

Functionele competenties[2]

Je spant je in en je toont de wil en de ambitie om resultaten te bereiken en de verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Je ondersteunt actief de teamgeest door je adviezen en ideeën te delen en door conflicten tussen collega’s te helpen oplossen.

Niet vereist, wel een troef

Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.

Je hebt kennis op het vlak van begroting.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Weddeschaal: A1

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : A1 : 3.797,98 €

Weglaten indien niet van toepassing: Deze betrekking valt in de categorie van de bijkomende en specifieke opdrachten (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30/03/2018). Er geldt een specifieke geldelijke loopbaan voor. Dergelijke betrekkingen bieden daarentegen geen mogelijkheid tot interne mobiliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Procedure[3]

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-        Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

-        Brussels Instituut voor Milieubeheer;

-        Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

-        Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

-        Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);

-        Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

-        Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);

-        Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;

-        De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-        Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

-        Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,

-        Brussel Openbaar Ambt;

-        Brussel Stedenbouw en Erfgoed;

-        Brussels Planningsbureau,

-        Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

 • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-        de federale overheid,

-        de Gemeenschappen,

-        de andere gewesten,

-        de Franse Gemeenschapscommissie,

-        de Vlaamse Gemeenschapscommissie,

-        de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-        de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-        naam

-        voorna(a)m(en)

-        benoemingsdatum

-        administratieve toestand

-        de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint Lazarusplein, 1035 Brussel, ten laatste op 20/03/2023 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40002559.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info procédure:

Marine DEGROOTE - mdegroot@gob.brussels

info functie:

Ekram EL AZZOUZI - eelazzouzi@gob.brussels

[1] Nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,9999

[2] De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

[3] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.