Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Disclaimer

Disclaimer

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) u toegang verleent tot deze site. De GOB biedt u deze website (www.brujob.be) en de informatie op deze site aan opvoorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website www.brujob.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

De GOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

2. Links en verwijzingen

2.1 Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ten informatieven titel ter beschikking gesteld. De GOB controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

2.2 De GOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de website verwijst.

2.3 Indien u hyperlinks vanaf uw eigen website naar de website www.brujob.be wilt creëren vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster. Die zal u zo snel mogelijk laten weten of dat toegestaan is.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 De GOB behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

4.1 De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de GOB en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

4.2 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met webmaster.

4.3 De cv's worden gedurende slechts 3 maanden online bijgehouden waarna ze enkel nog door de betrokken ambtenaar binnen het beveiligde netwerk van de gewestelijke overheidsdienst worden gebruikt in het kader van zijn of haar opdracht.

4.4 Voor alle informatie en opmerkingen wat betreft de veiligheid en privacy van deze website of uw gegevens kunt u altijd contact opnemen met infosecurity@gob.irisnet.be.

Informatie die op u betrekking heeft zullen we zonder uw toestemming niet verspreiden onder, delen met of verkopen aan derden, zoals e-mailadressen, telefoon- en faxnummers, demografische of identiteitsgegevens.

De GOB kan de nodige maatregelen nemen voor een goed beheer van het systeem. Daartoe heeft de GOB toegang tot alle communicatie die in haar informaticasysteem is opgeslagen.

De internetgebruiker verbindt er zich toe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en toegangscode te bewaken. Elk gebruik van de identificatie-gegevens valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de internetgebruiker. In geval van verlies, diefstal of bedrieglijk gebruik van een van die gegevens moet de internetgebruiker de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

De GOB kan persoonlijke gegevens van de internetgebruikers verspreiden op vraag van een wettelijke overheid of te goeder trouw overwegende dat die actie vereist is

  • om zich te conformeren aan de geldende wetgeving of regelgeving
  • om zich te beschermen of om de rechten of goederen van de GOB, van de website of van de gebruikers van de applicatie te verdedigen,
  • om in extreme gevallen tussen te komen met de bedoeling de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de applicatie, van de website of van het publiek te beschermen.