Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Controleur leegstaande woningen (m/v/x)

Referentie: 40001077

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Ontgaat er zelden iets aan jouw aandacht?

Ben je op zoek naar een administratieve job die veel afwisseling aanbiedt?

Brussel Huisvesting werft een Controleur (m/v/x) aan voor de cel controle bij de directie huurtoelagen en leegstaande woningen.

Je maakt er deel uit van een team van 11 personen.

Je takenpakket

Je hoofdopdracht bestaat erin een dossier van A tot Z te behandelen. Op grond van klachten of op eigen initiatief identificeer je woningen, ga je de werkelijke leegstand ervan na en stuur je, desgevallend, kennisgevingen naar de eigenaars. Eigenaars die geen geldige reden kunnen opgeven voor de leegstand van hun woning krijgen een boete.

 Je opdracht zal er m.a.w. als volgt uitzien:

 • De woningen identificeren waarvan vermoed wordt dat ze leegstaan, alsook hun eigenaars identificeren;
 • Diverse controles uitvoeren (domiciliëring, energieverbruik) om de eventuele niet-bewoning te onderbouwen;
 • Je gaat vaststellingen ter plaatse verrichten:
  • de gevelbreedte meten
  • het aantal verdiepingen tellen
  • foto’s nemen,…
  • en de eventuele overtreding bevestigen;
 • Je richt een schriftelijke waarschuwing aan de eigenaar van het onroerend goed dat in overtreding is;
 • Je bevestigt de ontvangst van de rechtvaardigingsdocumenten die de eigenaar voorlegt, en de geldigheid ervan controleren;
 • Je bezoekt het onroerend goed samen met de eigenaar en/of een verhoor afnemen indien nodig;
 • Je brengt de boete ter kennis, in voorkomend geval:
 • Je bezorgt je conclusie aan de eigenaar (na controle en goedkeuring door je hiërarchie)

 In deze job kom je in contact met de gemeenten, de eigenaars en alle verschillende spelers in het domein van huisvesting.

Je werkgever

De directie huurtoelagen & leegstaande woningen van Brussel Huisvesting waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Huisvesting, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Huisvesting (BH) heeft als doel iedereen toegang te bieden tot kwaliteitsvolle huisvesting. Brussel huisvesting wil een hefboom zijn voor een duurzaam en vooruitstrevend huisvestingsbeleid, in samenwerking met alle belanghebbenden.

 Meer info op https://huisvesting.brussels/

_________

De directie huurtoelagen & leegstaande woningen van Brussel Huisvesting streeft ernaar de leefomstandigheden van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te verbeteren via volgende activiteiten:

 • Ondersteuning voor de gewestregering betreffende de uitvoering van haar huisvestingsbeleid;
 • Toekenning van huurtoelagen aan particulieren;
 • Leegstaande woningen opsporen en leegstand bestrijden.

 Je zal binnen deze directie worden tewerkgesteld in de cel Leegstaande Woningen. Deze cel bestaat momenteel uit 11 personeelsleden en heeft de opdracht de leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weer op de markt te brengen.

 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bestaat uit acht besturen, waaronder Brussel Huisvesting. De GOB vormt het voornaamste instrument waarmee de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar beleid uitvoert. Onze instelling is verantwoordelijk voor een coherente, doeltreffende en transparante voorbereiding en uitvoering van het gewestbeleid.

 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding:  competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

 En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers;
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);

Je profiel

Diploma[2]

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Als je in het bezit bent van een instapkaart niveau C (Selor), mag je ook deelnemen aan deze selectie.

Technische competenties/kennis

 • Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Functionele competenties[3]

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening  en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid
 • Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van de Woningwet (artikelen 15 en 20 tot en met 23).
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Weddeschaal: C1

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.437,88 €

Procedure[4]

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 15 januari 2023 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) te bezorgen via onze website: https://overheidsdienst.brussels/jobs-nl/

Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40001077 vermeldt.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • Indien we meer dan 10 kandidaturen hebben ontvangen, zullen alle kandidaten dienen deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test.
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek die als doel heeft de specifieke competenties en kennis van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.  
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

 De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

 Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

Info procedure

Ekram EL AZZOUZI: eelazzouzi@gob.brussels

Info functie

Najib EL KEJAIRI: nelkejairi@gob.brussels

[1] Nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,9999

[2] Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven. https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie als je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel moet je wel over die documenten beschikken. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking

[3] De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

[4] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.