Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Opleidingsbeheerder voor de directie Human Resources (m/v/x)

Referentie: 1743410/40003892

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Beschrijving van de functie

Zet je je graag ten volle in voor je job om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden?

Vind je dat de ontplooiing van medewerkers essentieel is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger?

Ben je nauwgezet, goed georganiseerd, zelfstandig en klantgericht?

Dan is deze functie je op het lijf geschreven!

Als Opleidingsbeheerder voor de directie Human Resources (m/v/x) bij de zeskoppige cel Opleiding binnen het gelijknamige team vervul je de volgende taken:

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van onze digitale academie (opleidingsplatform):

- Je adviseert de deelnemers over het beschikbare opleidingsaanbod.

- Je onderhoudt goede contacten met je interne klanten.

- Je beantwoordt vragen van gebruikers op de fora van de academie, per mail of telefonisch.

- Je voert opleidingssessies in en zorgt voor het goede verloop ervan.

- Je volgt de tevredenheid over de georganiseerde opleidingen op (via contacten met de opleiders en de deelnemers en via tevredenheidsformulieren).

- Je begeleidt interne beroepsexperts om opleidingen van het type blended learning te ontwikkelen.

- Je werkt mee aan het opstellen van gerichte communicatie om het gebruik van de digitale academie te bevorderen.

 • Je zorgt voor de administratieve, logistieke en boekhoudkundige opvolging van de individuele en groepsopleidingen (seminars, colloquia, externe opleidingen, enz.): bestelbonnen en opvolging van facturen, telefonische en e-mailcontacten met opleidingsoperatoren en het personeel, bijhouden van de aanwezigheden, invoer in het informaticasysteem of in de Exceltabellen, opvolging van facturen in SAP, beheer van de mailbox van de dienst, reservatie van zalen, enz.

De taken kunnen evolueren naargelang van de behoeften van de dienst.

Situering binnen de organisatie

Deze betrekking is vacant bij de directie Human Resources.

De directie Human Resources beheert, coördineert en verwezenlijkt alle activiteiten in verband met de tewerkstelling van personeel bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Via haar beleid op het vlak van werving, evaluatie, bevordering, opleiding, welzijn, administratief personeelsbeheer, ... draagt de directie Human Resources als partner bij aan de uitvoering van de opdrachten die de regering aan de besturen van de GOB heeft toevertrouwd.

De directie Human Resources is samengesteld uit een team van een zestigtal personen, die ingedeeld zijn in vijf pijlers:

 • Administratief beheer en bezoldigingen
 • Aantrekken en beheren van talenten
 • Welzijn
 • Organisatieontwikkeling
 • Sturing

De pijler Aantrekken en beheren van talenten van de directie Human Resources werft nieuwe talenten aan en moedigt alle personeelsleden aan zich gedurende hun hele loopbaan te blijven ontwikkelen dankzij een geïntegreerd beleid op het vlak van onthaal, opleiding, loopbaanbegeleiding, mobiliteit en bevordering. De pijler streeft het principe van de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment na en heeft als doel de (kandidaat-)personeelsleden groeimogelijkheden te bieden.

Het opleidingsteam van de pijler Aantrekken en beheren van talenten tracht de opleidingsbehoeften zo goed mogelijk in kaart te brengen en kiest de beste oplossingen om eraan tegemoet te komen. Het zevenkoppige team stelt een jaarlijks vormings- en ontwikkelingsplan op voor alle personeelsleden van de GOB en voert dit uit aan de hand van een digitale academie, de SPRB-GOB Academy, die het aanbod inzake fysieke, afstands- en e-learningopleidingen voor alle medewerkers van de GOB centraliseert. Het team organiseert ook tal van individuele en groepsopleidingen.

Uw profiel

Je bent jonger dan 25 jaar. Startbaanovereenkomsten zijn uitsluitend voorbehouden voor jongeren onder de 26 jaar. Het contract eindigt aan het einde van het kwartaal dat je 26 wordt.

Diploma

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen van een zesde jaar secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste 750 lestijden

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, want het verkrijgen van het attest neemt verschillende weken in beslag.

Als je je diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je je kennis van het Nederlands aantonen door middel van een taalcertificaat artikel 7 van Selor.

Je kunt onder voorbehoud aan de selectie deelnemen als je nog niet in het bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het ogenblik dat de betrekking je wordt aangeboden, moet je in het bezit zijn van deze documenten, anders zal de betrekking aangeboden worden aan de volgende kandidaat in de rangschikking.

Als je een instapkaart niveau C van Selor hebt, kun je ook aan deze selectie deelnemen.

Kennis

Je kan goed overweg met de informaticaprogramma's (Genially, LCMS of digitaal opleidingsplatform, enz.) en je maakt/ontwerpt graag presentaties.

Functionele vaardigheden

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit

 •  Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise

  Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dan ook zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Wij bieden

Weddeschaal: C101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.164,70

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

-        … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons je curriculum vitae en motivatiebrief (opgesteld in het Nederlands) te bezorgen op het volgende e-mailadres: sprb@actiris.be. Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT DE FUNCTIECODE 1743410/40003892 VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:

- Er vindt een preselectie plaats op basis van de deelnemingsvoorwaarden voor deze vacature (diploma);

- De kandidaten die door de preselectie zijn geraakt, zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek bij Actiris;

- De 10 kandidaten die het best scoren op deze test zullen worden uitgenodigd voor een STAR-selectiegesprek om de specifieke competenties voor deze functie te beoordelen. Dit gesprek zal tijdens de kantooruren plaatsvinden;

- Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%. 

Je wordt per e-mail uitgenodigd. Vermeld in je kandidaatstelling een geldig e-mailadres en raadpleeg regelmatig je mailbox.

 Opgelet om te kunnen deelnemen aan het interview moet u aanwezig zijn voor de praktische proef.

Rekening houden met de Covid-19 maatregelen en de geleidelijke opheffing van de lockdown, heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel besloten dat de selectiegesprekken ofwel virtueel kunnen plaatsvinden via de applicatie Teams/skype (opgelet!  Dit zullen videogesprekken zijn, de webcam is daarom noodzakelijk) ofwel ter plaatste op het volgende adres: Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

De gekozen kandidaat/kandidate zal verzocht worden zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Bij ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de persoon die op het onderdeel 'motivatie' de meeste punten scoort. Bij een tweede ex aequo zal op willekeurige wijze een keuze worden gemaakt.

Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT DE FUNCTIECODE 40003892 VERMELDEN.

Info functie : Eva De Man (Tel.: 02/800 36 77  / Email: edeman@gob.brussels)  
Info procedure : Mathieu De Gand (Email: mdegand@gob.brussels)  

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.