De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid voor gelijke kansen en diversiteit.

Een van de opdrachten van de directie Gewestelijke Gelijke Kansen bestaat erin ervoor te zorgen dat geen rechtstreekse noch onrechtstreekse discriminatie plaatsvindt bij de selectie en na de indiensttreding van nieuwe medewerkers.

Het actieplan Gelijke Kansen en Diversiteit van de GOB

Om de twee jaar wordt een actieplan Gelijke Kansen en Diversiteit opgesteld dat voorziet in acties en projecten die erop gericht zijn diversiteit te bevorderen, gelijke kansen te waarborgen en discriminatie te voorkomen.

Het gaat daarbij om :

  • Werving en selectie : een objectief verloop van de selectieprocedure waarborgen ;
  • Personeelsbeheer : ervoor zorgen dat de regelingen op het vlak van personeelsbeheer geen discriminatie inhouden ;
  • Sensibilisering en communicatie : werken rond perceptie om iedereen beter te informeren over en bewust te maken van het belang van diversiteit ;
  • Opleiding en ontwikkeling : opleiding aanmoedigen als essentieel middel tot professionele vooruitgang en het personeel opleiden wat betreft gelijke kansen en diversiteit ;
  • Onthaal en integratie : zorgen voor gepast onthaal en opvolging van nieuwe medewerkers zodat ze zich gemakkelijker kunnen integreren en zich de waarden van de Gewestelijke Overheidsdienst eigen maken.

Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel worden verschillende doelstellingen nagestreefd met diversiteit :

  • de samenstelling van de Brusselse bevolking weerspiegelen ;
  • het goede voorbeeld geven inzake sociale rechtvaardigheid en bestrijding van discriminatie en ongelijkheid ;
  • het personeel een werkomgeving bieden waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

Daarom geldt sinds 2005 een diversiteitscharter voor alle personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Dit document is een intentieverklaring waarmee de GOB zich ertoe diversiteit te bevorderen en de voorwaarden te scheppen die waarborgen dat het principe van de non-discriminatie in acht genomen wordt binnen de organisatie en in de omgang tussen de medewerkers en de burgers.

Een gediversifieerd personeelsbestand is een rijkdom en staat borg voor creativiteit en vernieuwing.

Personeelsmanagement met inachtneming van diversiteit verschaft meer inzicht in de verwachtingen van de samenleving in het algemeen en de Brusselse bevolking in het bijzonder.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel engageert zich als een werkgever die diversiteit tot zijn recht laat komen en gelijke kansen biedt voor iedereen en voor al zijn medewerkers.

Meer info? Bezoek de site gelijkekansenbrussel.irisnet.be.

egalite-des-chances2-o
Colloquium Gelijke kansen 16.11.2010 (foto's)