Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Juristen via intraregionale en/of externe mobiliteit

Referentie: 40001902

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Beschrijving van de functie

Ben je leergierig? Ben je flexibel? Hou je ervan om in verschillende materies je weg te zoeken? Ben je stressbestendig? Schrikken deadlines en een steeds veranderende omgeving je niet af? Dan is deze job je op het lijf geschreven!

De directie Juridische Zaken bestaat uit verschillende expertisegroepen. Als je bij ons aan de slag gaat, bepaal je samen met het team de groepen waarin je je expertise ontwikkelt en help je sporadisch in de andere materies. Indien je dit wenst en/of naargelang de behoeften van de dienst ontwikkel je jouw expertise in andere materies.

Je werk kan er m.a.w. elke dag verschillend uitzien: adviezen, regelgeving, geschillen en juridische monitoring in een tiental rechtsdomeinen, waarvan de lijst voortdurend evolueert.

Je wordt dagelijks bijgestaan door een expert/coach in de gekozen domeinen en daarnaast begeleidt een mentor je bij de keuze van geschikte opleidingen. Je krijgt zowel interne als externe kwalitatieve opleidingen aangeboden. Afhankelijk van je affiniteiten help je andere expertisegroepen waarvan je geen deel uitmaakt om eenvoudige zaken op te lossen en je kennis en werkterrein uit te breiden.

Je kiest meteen minstens twee expertisedomeinen (waarvan minstens één van de hoofddomeinen). Beheers je intussen de materie helemaal of past deze niet (langer) bij je? Dan ontwikkel je je in andere domeinen of wissel je van domein in samenspraak met de rest van het team.

Situering binnen de organisatie

De directie Juridische Zaken maakt deel uit van Brussel Synergie, het Brusselse bestuur met het grootste aantal transversale diensten. De directie hangt rechtstreeks van de secretarissen-generaal af, met wie ze nauw samenwerkt. Ze werkt ook regelmatig samen met de ministeriële kabinetten.

Door haar centrale positie in de organisatie moet de directie met heel wat andere directies van de Brusselse besturen samenwerken en zeer diverse materies behandelen.

De directie Juridische Zaken is momenteel uit meerdere cellen samengesteld.

De hoofddomeinen zijn:

 • Overheidsopdrachten (nalezen van bestekken en gunningsbeslissingen voor de operationele diensten, sporadisch antwoorden op juridische vragen bij de uitvoering van overheidsopdrachten, deelnemen aan zowel interne als externe werkgroepen met betrekking tot de materie, enz.)
 • Legistiek (opstellen en/of nalezen van ontwerpen van ordonnantie, besluiten van de regering en ministeriële besluiten, deelnemen aan werkgroepen die belast zijn met het verbeteren van de Brusselse wetgeving, enz.)
 • AVG (initiatiefadvies en/of op verzoek van de hiërarchie over de toepassing van de AVG, bijstand aan de DPO voor de implementatie van de AVG in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz.)
 • Bestuursrecht (advies in verband met de beginselen van het bestuursrecht, opvolging van geschillen, enz.)
 • Privacy (advies over de materie, ondersteuning aan de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten, enz.)

De secundaire domeinen zijn:

 • Gerechtelijk recht;
 • Arbeidsongevallen;
 • Grondwettelijk recht;
 • Intellectuele eigendom;
 • Financiële materies (meer bepaald de delegatie van bevoegdheden en/of tekenbevoegdheid en het subsidiedomein).

Je profiel

Diploma

Master of licentiaat rechten

Functionele vaardigheden

Je plant en beheert je eigen groei actief naargelang jouw mogelijkheden, interesses en ambities door jouw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken

- Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert oplossingen uit.

- Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's

- Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.

Motivatie en de in het vet weergegeven competentie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Troef

Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.

Wij bieden

Weddeschaal: A101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3 306.30 €

Bijkomende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • telewerk[1]
 • … raadpleeg al onze voordelen op https://overheidsdienst.brussels/!

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-        Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

-        Brussels Instituut voor Milieubeheer;

-        Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

-        Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

-        Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);

-        Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

-        Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);

-        Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;

-        De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-        Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

-        Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,

-        Brussel Openbaar Ambt;

-        Brussel Stedenbouw en Erfgoed;

-        Brussels Planningsbureau,

-        Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

 • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-        de federale overheid,

-        de Gemeenschappen,

-        de andere gewesten,

-        de Franse Gemeenschapscommissie,

-        de Vlaamse Gemeenschapscommissie,

-        de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-        de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

 • naam
 • voorna(a)m(en)
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand
 • de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Iris Tower - Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, ten laatste op 10 april 2021 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40001902.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info procedure: Myriam Samson: 02/800 36 78 (msamson@gob.brussels)
Info functie: Marc-Antoine t'Kint: 02/800 36 44 - maroodenbeke@gob.brussels

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.