Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Attaché (A1) bij de stafdienst van de directeur-generaal NL of FR - m/v/x (via intraregional/externe mobiliteit)

Referentie: 40001405

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud:

Je vervult een staffunctie binnen de algemene directie, vooral gericht op volgende taken:

- Je neemt de sturingsinstrumenten van het bestuur op je samen met een staflid dat zich daarnaast met de budgettaire kwesties bezighoudt. Dit omvat het opstellen van de jaarlijkse beleidsbrieven, het uitbouwen van de beheerscontrole bij alle directies van het bestuur, het uitvoeren van maturiteits- en risicoanalyses in het kader van de interne controle, en het opstellen van strategische verslagen. Dit werk moet geënt worden op de veranderingsdynamiek die momenteel aan de gang is bij de GOB en bij BPB: management by objectives, nieuwe IT-toepassing SYN, nieuw mandaat van de directeur-diensthoofd Organisatie, toezicht en advies, uitvoering van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.

- Je coördineert het redactieproces van een vademecum met procedures en je ziet erop toe dat dit vademecum bijgewerkt wordt, in eerste instantie voor de behandeling van de dossiers inzake het toezicht op de plaatselijke besturen, in nauwe samenwerking met de projectleider van de IT-toepassing SYN en de directie Algemene en Juridische Zaken.

- Je biedt ondersteuning voor de organisatie en opvolging van de directiecomités van BPB: punten op de agenda plaatsen, de besprekingen voeden, de notulen opstellen.

Als staflid van de Algemene directie kunnen je ook nog andere dossiers of projecten worden toevertrouwd, naargelang de noden en de initiatieven van de toezichthoudende kabinetten of van de GOB.

Situering binnen de organisatie

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) treedt op als tussenpersoon tussen het gewest en de verschillende plaatselijke besturen op zijn grondgebied, namelijk de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de gemeentelijke vzw's, de verenigingen voor het beheer van de erkende erediensten en van de georganiseerde vrijzinnigheid, de politiezones, de OCMW's, de OCMW-verenigingen en de unieke Berg van Barmhartigheid. De centrale visie van BPB is: "De plaatselijke besturen organiseren, controleren, financieren en adviseren, in een relatie van wederzijds vertrouwen en daarbij waken over belangrijke waarden zoals gelijke behandeling, het naleven van de regelgeving en de transparantie van de ondernomen acties."

Binnen Brussel Plaatselijke Besturen ga je aan de slag bij de cel Ondersteuning van het bestuur, deel van de Algemene directie (9 personeelsleden). Deze cel is belast met alle transversale materies van BPB, ter ondersteuning van de directeur-generaal, de directeur-diensthoofd en het bestuur in zijn geheel voor domeinen als: begroting, human resources, organisatie, sturing en beheerscontrole, informatica, communicatie, het project be connected, de internationale betrekkingen, enz.

Profiel

Kennis

- Je hebt een goede kennis van de organisatie en de structuur van de GOB, alsook van de geldende procedures.

- Je beschikt over goede kennis inzake beheerscontrole.

Functionele vaardigheden

- Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt gepaste conclusies.

- Je drukt je mondeling duidelijk en verstaanbaar uit en brengt de gegevens correct over.

- Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.

- Je bouwt relaties en contactnetwerken op binnen en buiten de organisatie, met ambtsgenoten en op verschillende hiërarchische niveaus.

Een goede motivatie is belangrijk voor deze functie.

Wij bieden

Weddeschaal: A101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3.241.55 €

Bijkomende voordelen:

- 35 verlofdagen per jaar
- maaltijdcheques
- opleidingspakket voor nieuwkomers
- gratis MIVB-abonnement
- mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
- werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
- fietspremie: 0,22 €/km
- telewerk[1]
- … raadpleeg al onze voordelen op brujobs.brussels!

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

  • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-       Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
-       Brussels Instituut voor Milieubeheer;
-       Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
-       Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
-       Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
-       Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
-       Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
-       Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
-       De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-       Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
-       Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
-       Brussel Openbaar Ambt;
-       Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
-       Brussels Planningsbureau,

-       Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

  • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-       de federale overheid,
-       de Gemeenschappen,
-       de andere gewesten,
-       de Franse Gemeenschapscommissie,
-       de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
-       de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-       de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-       naam
-       voorna(a)m(en)
-       benoemingsdatum
-       administratieve toestand
-       de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 15 december 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40001405.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.