Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Klerk D1 - Beheerder van de gewestelijke archiefdepot voor archieven m/v/x – NL of FR (via intraregionale/externe mobiliteit)

Referentie: 40002779

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Binnen de uit 11 personen samengestelde archiefdienst zal je voor de volgende zaken verantwoordelijk zijn:

- De permanentie in de gewestelijke archiefdepot voor archieven; gevolg geven aan verzoeken om documenten te raadplegen en archieven te bewaren of te vernietigen

- De beschikbare ruimte in de archiefmagazijnen beheren: toebehoren en specifiek materiaal opbergen en beheren, archiefreeksen verplaatsen; ervoor zorgen dat de archiefmagazijnen ordelijk blijven

- Deelnemen aan het klassement, de correcte verpakking en inventarisatie; de informatie overeenkomstig de instructies in een Excelbestand of in de database MyCorsa invoeren

- Deelnemen aan het vernietigingswerk: de dienstverlener onthalen en hem helpen de documenten met een handmatig of elektrisch steekwagentje te verplaatsen

- In het kader van be.connected bijstand verlenen bij de verhuizing van de gewestelijke archiefdepot voor archieven

- IJverig deelnemen aan de vergaderingen van de archiefdienst

Je mag niet allergisch zijn voor stof.

Het zou kunnen dat je zware lasten zal moeten tillen.

Situering binnen de organisatie

Dit zijn de taken van de archiefdienst:

- De definitieve archiefstukken in goede staat en ordelijk bewaren, en ervoor zorgen dat ze naar behoren en op georganiseerde wijze worden overgedragen en beheerd. Het betreft de archieven van:

  • de besturen;
  • de kabinetten van de ministers en de staatssecretarissen;
  • de instellingen van openbaar nut en van andere diensten die onder het gezag van de gewestregering vallen;

- De gewestelijke archiefproducenten bijstaan bij het opstellen van hun sorteerlijsten;

- De eindbestemming bepalen van de gewestelijke archiefstukken (bewaring of vernietiging);

- De gewestelijke archiefproducenten adviseren en begeleiden bij het beheer van hun archiefstukken;

- Al dan niet ingaan op aanvragen van archiefproducenten voor de vernietiging van hun archiefstukken;

- Toezien op de naleving van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

- Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement jaarlijks een activiteitenverslag bezorgen.

De archiefdienst beheert de vier magazijnen van de gewestelijke archiefdepot voor archieven. Een leeszaal staat ter beschikking voor geïnteresseerden.

Profiel

Functionele vaardigheden

- Je begrijpt elementaire zaken, je kan omgaan met onduidelijke informatie en je schat de eigen kennis correct in

- Je structureert jouw eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren

- Je toont, deelt en brengt kennis, inzichten en werkwijzen over

- Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties

Bijkomende voorwarde m.b.t. deze functie

In het bezit zijn van een rijbewijs B

Wij bieden

Weddeschaal: D101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2051,98 €

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

  • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-       Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
-       Brussels Instituut voor Milieubeheer;
-       Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
-       Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
-       Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
-       Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
-       Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
-       Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
-       De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-       Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
-       Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
-       Talent.brussels;
-       Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
-       Brussels Planningsbureau,

-       Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang D1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

  • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-       de federale overheid,
-       de Gemeenschappen,
-       de andere gewesten,
-       de Franse Gemeenschapscommissie,
-       de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
-       de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-       de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang D1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-       naam,
-       voorna(a)m(en),
-       benoemingsdatum
-       administratieve toestand
-       de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 10 december 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40002779.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info functie: Julien Vanderstichel: 02/204 10 01 – jvanderstichel@sprb.brussels

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.