Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Beheerder van de bezoldigingen NL - m/v/x (adjunct C1) via Intraregionale mobiliteit

Referentie: 40000672

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Binnen het team "bezoldigingen en pensioenen", dat uit 8 personen bestaat, ben je verantwoordelijk voor de controle op de berekeningen van de bezoldiging van het personeel.

 Je zal vooral volgende opdrachten hebben:

- Je controleert de berekeningen van de bezoldiging voor het personeel waarvan de GOB de bezoldiging beheert (GOB, Talent.brussels, Urban.brussels en de ministeriële kabinetten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

- Je ziet toe op de naleving van de wettelijke en regelgevende voorschriften voor de toekenning en uitbetaling van de diverse toelagen en premies.

- Je verricht loonsimulaties voor de personeelsleden of de toekomstige medewerkers.

- Je werkt mee aan de ontwikkeling van de werkinstrumenten en aan de tests bij de invoering van de verbeteringen aan de informaticatools of van nieuwe programma's.

Situering binnen de organisatie

De directie Human Resources heeft onder meer de opdracht om talentvolle medewerkers aan te trekken, hun talenten verder te laten ontwikkelen en hun welzijn te verzekeren bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De directie Human Resources is samengesteld uit een team van een zestigtal personen, die ingedeeld zijn in 5 pijlers:

- Administratief beheer en bezoldigingen
- Beheer en Aantrekken van talenten
- Welzijn
- Organisatie-ontwikkeling
- HR-sturing

De pijler Administratief beheer en bezoldigingen zorgt voor een doeltreffende behandeling van de personeelsdossiers en het loon. Zijn voornaamste opdracht bestaat uit het begeleiden van talent gedurende hun hele loopbaan door hun vragen over verlof, het pensioen, de baremische loopbaan, enz. te beantwoorden, en door te zorgen dat ieders dossier op orde is en correct en op tijd betaald wordt.

Meer inlichtingen? Surf naar de volgende webpagina:
overheidsdienst.brussels

Profiel

Functionele vaardigheden

- Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch.

- Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert oplossingen uit.

- Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen.

- Je spant je in en je toont de wil en de ambitie om resultaten te bereiken en je draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Kennis

-       Je hebt grondige kennis van het beheer van de bezoldigingen bij de Brusselse overheidsdiensten:

  • Kennis van het bestaan van de barema's en van de evolutie in de weddenschalen
  • Bezoldigingen van het statutaire personeel: bijzondere gevallen van disponibiliteit en RSZ

-       Je hebt grondige kennis van het personeelsstatuut en van de bepalingen die een invloed hebben op de loonberekening: de variaties in de personeelsbezoldiging begrijpen en ze kunnen uitleggen (arbeidstijd, disponibiliteit, enz.)

Wij bieden

Weddeschaal: C 101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2080,71 €

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke toelatingsvoorwaarden (zie hieronder). Als je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Toelatingsvoorwaarden

  • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of een van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-       Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
-       Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel);
-       Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH);
-       Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
-       Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);
-       Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
-       Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
-       Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
-       Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-       Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
-       Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
-       Talent.brussels;
-       Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
-       Brussels Planningsbureau;

-       Brussel Preventie en Veiligheid.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang C1.
o   Je bevindt je in dienstactiviteit.
o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit.
o   Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Je kandidatuur moet (verplicht) bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van je meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-       naam
-       voornaam/voornamen
-       benoemingsdatum
-       administratieve toestand

-       de precieze gegevens van je huidige overheidsdienst/administratie.

Je dient je kandidatuur in per e-mail op volgend adres: msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 20 november 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40000672.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info functie : Erna Goens: egoens@gob.brussels - 02/204 37 15

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.