Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Boekhoudkundige werkzaamheden (m/v/x)

Referentie: 40000552

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud


Algemene activiteiten :
 • Informatie opzoeken, onder meer via interne en externe contacten
 • Informatie centraliseren en de documenten nodig voor de behandeling van de dossiers betreffende geschillen, liggende gelden of terugbetalingen inzamelen (briefwisseling ontvangen, bewijsstukken, kopieën maken, …).
 • Informatie opzoeken, onder meer via interne en externe contacten
 • Controletabellen en –lijsten opstellen en bijhouden.
 • De betalingsopdrachten en de betalingsstukken digitaliseren, klasseren en archiveren.
 • De uittreksels van bepaalde rekeningen nakijken, de pdf-bestanden (Papyrus) downloaden, controleren en archiveren.
 • De gegevens in de databank invoeren en bijhouden
 • Betalingsorders cederen en op materieel vlak voorbereiden
 • Staten van bepaalde rekeningen bijhouden
 • Automatische belatingen voorbereiden en uitvoeren
 • De betrokken overheden en de hierarchie in kennisd stellen van alle relevante gegevens
 • Duidelijke, precieze, proportionele en aangepaste instructies (indien nodig) aanwijzingen en/of toelichtingen geven in verband met de uit te voren taak.
 • Eventuele problemen indentificeren en melden
 • Voorstellen formuleren om de werkzaamheden te optimaliseren
De verplichtingen van de werknemers inzake het welzijn op het werk naleven.

Situering binnen de organisatie


Eén van de belangrijkste opdrachten van de Directie Thesaurie is het in betaling stellen van alle betalingsopdrachten (facturen, subsidies, premies, schuldvorderingen, enz.), nadat deze door de Directie Boekhouding behandeld werden.
 • Betalingen
 • Financiële planningen
 • Korte termijn financiering (tot 30 dagen)
 • Liggende gelden
 • Eén contactpunt (SPOC) voor de gewestelijke Kassier
 • Rekenplichtige van de Geschillen

Profiel

Functionele competenties

 • Je structureert jouw eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren
 • Je creêert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een basiskennis van Excel en SAP.
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans gezien je terecht komt in een tweetalige omgeving.


Wij bieden


Weddeschaal: C101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.080,71 €
Bijkomende voordelen:
 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • telewerk [1]
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.
Deelnemingsvoorwaarden

Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
 • Brussel Openbaar Ambt;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau,
 • Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang C1.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:
 • naam
 • voorna(a)m(en)
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand
 • de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie
Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 30 juni 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40000552.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.
Info procedure: Myriam Samson – 02/800 36 78 – msamson@gob.brussels 
Info functie: Carole De Groef -  02/204 25 37 – cdegroef@gob.brussels

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.