Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Communicatieverantwoordelijke bij Easybrussels NL/FR (m/v/x) via intraregionale / externe mobiliteit

Referentie: 40003456

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud:

Als communicatieverantwoordelijke bij Easybrussels heb je de volgende opdrachten: 

 • Je verzorgt de communicatie van het Gewestelijke Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging dat de administratieve overlast van de Brusselaars wil aanpakken en daartoe de hulp inschakelt van de gewestelijke besturen. Je houdt daarbij rekening met de behoeften van dit agentschap.
 • Via de daartoe meest geschikte kanalen maar ook bij evenementen werk je verder aan een sterke en bezielende identiteit van het agentschap, in het bijzonder via duidelijke, beknopte en geestdriftige communicatie.
 • Je zorgt voor de algemene uitstraling van het agentschap en hebt daarbij oog voor de mensen, je voelt je aangesproken door administratieve vereenvoudiging en begrijpt de uitdagingen ten aanzien van de burger, en je volgt de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen met belangstelling.

Situering binnen de organisatie:


EasyBrussels, het Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging, wordt beheerd door de directie Administratieve Vereenvoudiging en E-gov bij Brussel Gewestelijke Coördinatie (GOB).
Het agentschap werd op 22 januari 2015 opgericht. Inmiddels telt het team zeven medewerkers.
Het agentschap heeft tot doel de opeenvolgende Brusselse plannen voor administratieve vereenvoudiging uit te werken en te evalueren met inachtneming en in de geest van de Europese richtlijnen, en toe te zien op de uitvoering ervan. Een monitoring van de acties van het Brusselse plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 stelt de stuurgroep van het agentschap in staat de uitvoering in kwestie van nabij op te volgen. Het agentschap werkt nauw samen met het CIBG, de ION's, de ESR, het AAV en de plaatselijke besturen. Het moet zijn partners (alle gewestelijke en plaatselijke besturen) en doelgroepen (burgers en ondernemingen) sensibiliseren, begeleiden en opleiden rond vereenvoudigingsmethodes. De actieradius van het agentschap reikt dus veel verder dan de GOB. Easybrussels vervult de rol van raadgever en expert in thema’s die verband houden met administratieve vereenvoudiging voor alle besturen die een band hebben met het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een van de grote luiken spitst zich toe op het concept BETTER REGULATION.

Profiel

Kennis

 • De communicatiemiddelen en -kanalen hebben geen geheimen voor jou en je brengt bij je directie nieuwe ideeën aan

Functionele vaardigheden

 • Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise
 • Je weegt op de besluitvorming, je onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en overtuigt een publiek
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties

Wij bieden


Weddeschaal: A101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3.241,55 €

Weglaten indien niet van toepassing:

Deze betrekking valt in de categorie van de bijkomende en specifieke opdrachten (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/03/2014). Er geldt een specifieke geldelijke loopbaan voor. Dergelijke betrekkingen bieden daarentegen geen mogelijkheid tot interne mobiliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Bijkomende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • fietspremie: 0,24 €/km
 • telewerk
 • … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure


Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.
Deelnemingsvoorwaarden

Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
 • Brussel Openbaar Ambt;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau,
 • Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang A1.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

 • de federale overheid,
 • de Gemeenschappen,
 • de andere gewesten,
 • de Franse Gemeenschapscommissie,
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang A1.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?


Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

 • naam
 • voorna(a)m(en)
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand
 • de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 15 juni 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40003456.
Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info functie : Sophie Berthelon (sberthelon@gob.brussels - 02/204 13 25)

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.