Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Ingenieur-coördinator(trice) voor de pool Administratieve Gebouwen (m/v/x)

Referentie: 40002510

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Directie Facilities

De Directie Facilities staat in voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerend patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de coördinatie van de diensten voor de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De directie Facilities bestaat uit 4 polen:

 • De pool "Sturing", onder leiding van de directeur, coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten ("Single Point of Contact").
 • De pool "Administratieve Gebouwen" staat in voor het beheer van de investeringen, voor de organisatie van de ruimten en voor het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren. De beheerders van de portefeuilles werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste ingenieur.
 • De pool "Goederen & Diensten" omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn (aankoopcentrale, catering, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling...), onder leiding van een eerste attaché.
 • De pool "Onroerend Patrimonium" heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundig patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie). De projectbeheerders staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste attaché.Omschrijving van de jobinhoud

De directie Facilities zoekt een nieuwe coördinator/coördinatrice voor de pool Administratieve Gebouwen.

Je staat de directeur bij in zijn taken op het vlak van sturing, strategiebepaling, vertegenwoordiging en samenwerking met andere instanties.

Je coördineert en bent verantwoordelijk voor de multidisciplinaire teams van de pool "Administratieve gebouwen": je beheert de verschillende teams, je ziet toe op het goede beheer van de financiële middelen, je stelt verbeteringen voor om naar uitmuntendheid te streven, je ziet toe op de goede uitvoering van de geplande doelstellingen wat betreft investeringen en overheidsopdrachten, en je stelt begrotingsvoorstellen op met het oog op een efficiënt en doeltreffend beheer (ter informatie: de pool "Administratieve gebouwen" heeft een jaarbudget van ongeveer 40 miljoen euro).

Je beheert en coördineert alle aspecten die betrekking hebben op de gebouwen die de diensten van de regering huisvesten.


De functie houdt onder meer het volgende in:
1.    het coördineren van en leiding geven aan een twintigtal personeelsleden, verdeeld over verscheidene cellen: algemeen beheer van de portefeuille van de administratieve gebouwen, het beheer van de werkruimtes, het beheer van de veiligheid - in coördinatie met de IDPBW, de supervisie van de technische installaties, het beheer van de overheidsopdrachten (schoonmaak, verhuizing, onderhouds- en maintenancewerken, ...);
2.    het superviseren van de conformiteit van de infrastructuur in het licht van de behoeften van de diensten van de regering (algemene directies, gewestelijke ambtenaren, ministeriële kabinetten), opdat iedereen doeltreffend kan werken in een veilige omgeving met een aangepaste infrastructuur;
3.    het naleven van de wetgeving en normen in verband met onze onroerende goederen;
4.    de directie vertegenwoordigen op vergaderingen met interne en externe partners;
5.    de programma's en budgetten opvolgen en nauwkeurig beheren.

Het gaat hier dus om een centrale functie. Je verwerkt een grote hoeveelheid informatie, structureert je eigen werk en dat van de teams, geeft instructies, managet de mensen en interpersoonlijke relaties. Zin voor vernieuwing, (re)organisatie en creativiteit vormt een grote troef.

In het kader van deze functie geef je blijk van inzet, luisterbereidheid, non-discriminatie, discretie ten aanzien van klanten en collega's en stressbestendigheid.

Kennis

 • Een goede kennis van de reglementering en procedures inzake overheidsopdrachten
 • Je hebt een goede kennis van de technieken van het gebouw: bouwkunde, technische installaties, sanitair, veiligheid, enz.

Functionele vaardigheden

 • Je stelt proactief doelstellingen, je tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)

De motivatie wordt bijzonder belangrijk geacht voor de functie en weegt zwaarder door in de eindscore. Ze is van essentieel belang voor de functie. Als je voor dit deel van het gesprek onvoldoende of zwak scoort, slaag je niet voor de selectie.

Niet vereist, wel een troef

Ervaring in het managen van personeel vormt een pluspunt voor deze functie.

Wij bieden

Weddeschaal: A220
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : € 4935,36

Bijkomende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • Telewerk*
*Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure


Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.


Deelnemingsvoorwaarden

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende overheidsdiensten/Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
-    Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
-    Brussels Instituut voor Milieubeheer;
-    Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
-    Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
-    Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
-    Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
-    Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
-    Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
-    De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-    Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
-    Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
-    Brussel Openbaar Ambt;
-    Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
-    Brussels Planningsbureau,
-    Brussel Preventie en Veiligheid.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 •  Je bent statutair ambtenaar van rang A2 en graad “eerste ingenieur”.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:
-    naam,
-    voorna(a)m(en),
-    benoemingsdatum
-    administratieve toestand
-    de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels, en dit ten laatste op 20 februari 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40002510.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info functie: Baptiste Daveau (Tel.: 02/800 35 62 / E-mail: bdaveau@gob.brussels)

Info procedure: Myriam Samson (Tel.: 02/800 36 78  / E-mail: msamson@gob.brussels