Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Directeur-Generaal/Directrice-Generaal van Brussels International

Referentie: MandaatA5_BI

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Gaat u de uitdaging van de GOB met ons aan?

De GOB gaat over tot de aanwerving van een Directeur-Generaal/Directrice-Generaal (A5) Brussels International in de Nederlandse of Franse taalrol. De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De Algemene Directie Brussels International bestaat uit 3 directies :
•    Directie EFRO
•    Directie Brussels International
•    Directie Beliris

De Directie “EFRO”:
De kerntaak van de directie EFRO bestaat uit de voorbereiding, opvolging en afsluiting van de Europese structuurfondsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat kader is de uitvoering van de lopende programma’s, inclusief de projectopvolging, het afronden en de evaluatie van de programma’s, van groot belang. De directie is recentelijk uitgebouwd en versterkt, en bevat een Directeur en een eerste attaché. Daarnaast dient ook de voorbereiding en de opvolging van het volgende programma (post 2020) zich aan. Het is de combinatie van beide opdrachten die een belangrijk kernelement zal vormen doorheen het mandaat van de directeur-generaal.

De Directie “Brussels International”:
Deze Directie staat in voor het beheren van de bilaterale en multilaterale betrekkingen van het Gewest, en de Europese zaken – waaronder de Afvaardiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie. Brussels International behandelt verder ook de dossiers van wapenimport en -export van en naar het Gewest.
De directie Brussels International voert het buitenlandse beleid uit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is uitgebouwd rond haar kerntaken. Dit omvat de bilaterale relaties met de partnersteden/-gewesten, de multilaterale betrekkingen via een aantal internationale organisaties en netwerken, de Europese zaken waaronder de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast is de directie ook verantwoordelijk voor de invoer van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik, het organiseren van dienstreizen en het subsidiebeheer in het kader van het imago van Brussel. Tot slot wordt de nieuwe bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking volop ontwikkeld.

De Directie Beliris:
De Directie Beliris heeft als voornaamste taak het onderhouden van contacten met de verschillende stakeholders rond de Beliris-projecten. Dit zijn onder meer de FOD Beliris en Brussel Mobiliteit maar ook de betrokken gemeenten, de MIVB, de kabinetten,…


De Directeur-Generaal/Directrice-Generaal verzekert, al dan niet geassisteerd door een directeur-diensthoofd van rang A4, de directie en de dagelijkse werking van zijn bestuur. Hij of zij verzekert een goede uitwisseling van informatie met de bevoegde kabinetten en de secretarissen-generaal. Hiertoe wordt hij of zij geassisteerd door het management van de drie betrokken diensten. Aangezien het gaat om een nieuw Bestuur, zal het noodzakelijk zijn om te investeren in de ontwikkeling van een eigen identiteit en geregistreerd handelsmerk, alsook in de begeleiding van het personeel gedurende deze veranderingen.

De Directeur-Generaal/Directrice-Generaal verzekert de verwezenlijking van de hoofdtaken van zijn Bestuur en de voorbereiding van het beleid, in nauw overleg met de bevoegde kabinetten.

De Directeur-Generaal/Directrice-Generaal bevordert ook de transversaliteit: de nodige initiatieven moeten worden genomen om de transversaliteit te verzekeren binnen het nieuwe bestuur, voornamelijk inzake communicatie, financiën, informatica en de opvolging van het personeel. De garantie van een klantengerichte dienst die gebaseerd is op ontwikkelde processen moet een aandachtspunt vormen.

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 36 van voornoemd besluit, namelijk:

1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 442 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen:

•  minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A hebben;
• minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

Selectieprocedure

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit omvat onder meer een assessmentproef, zoals bepaald door artikel 452 van voornoemd besluit.

De assessmentproef bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het gesprek brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

• de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
•    de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
•    het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.


Hoe solliciteren?


Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

•    een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van een gestandaardiseerd cv.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De aangetekende brief moet een dubbele verzegelde envelop bevatten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur directeur-generaal (A5) Brussels International bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel" - "vertrouwelijk: niet openen aub" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: ebalducci@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Meer informatie vindt u in de publicatie van het staatsblad van 3 september 2018.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels – 02/435.15.39 – ebalducci@talent.brussels