Directeur-diensthoofd (rang A4) ‘Onderhoud’ (m/v/x)

Referentie: Mandaat40BM

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Vacatures voor de betrekking van directeur-diensthoofd (rang A4) ‘Onderhoud’ bij Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) – Oproep tot kandidaten in de Nederlandse taalrol

Brussel Mobiliteit is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In toepassing van boek IV van het voormelde besluit gaat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over tot een publieke oproep tot kandidaten voor een bij mandaat in te vullen betrekking:

- de betrekking van directeur-diensthoofd (rang A4) 'Onderhoud' bij Brussel Mobiliteit

De mandaathouder zal worden aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De duur van het mandaat bedraagt 5 jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd tijdens de uitoefening en aan het einde van zijn/haar mandaat.

Het gewestelijke beleid wordt op een coherente, efficiënte en transparante manier voorbereid en uitgevoerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Het is de bedoeling om de Brusselse burgers en bedrijven een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met oog voor de waarden van de overheidsdiensten.

Brussel Mobiliteit is verantwoordelijk voor het gewestelijke mobiliteitsbeleid en voor de openbare werken op het gewestelijke grondgebied en is een van de besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voortaan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heet.

Deze betrekking van directeur-diensthoofd “Onderhoud” staat open in de Nederlandse taalrol voor houders van een diploma van burgerlijk ingenieur

die voldoen aan de hiernavolgende algemene toelaatbaarheidsvereisten:
1° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten.

en ten minste over een van de volgende professionele ervaringen beschikken:

-minstens negen jaar anciënniteit in niveau A of een equivalent niveau in de openbare sector;
-minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie verstaat men de ervaring inzake bestuur in een openbare dienst of in een organisatie uit de privésector.

Ieder kandidatuurdossier bevat:

-een uiteenzetting van de aanspraken en ervaring die de kandidaat laat gelden om voor de betrekking te kandideren door gebruik te maken van een standaard-CV;
-een beheersplan waarin bepaald wordt op welke manier de kandidaat gedurende zijn mandaat de hem toegewezen doelstellingen wil bereiken. Onder doelstellingen wordt verstaan de strategische en transversale doelstellingen toegewezen aan de mandataris van de betreffende betrekking.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Het gesprek zal bestaan uit:

-een onderzoek van het beheersplan met vragenronde;
-een assessmentproef (rollenspel) georganiseerd door en in aanwezigheid van een extern selectiebureau.
De selectiecommissie formuleert voor elke kandidaat een gemotiveerd advies, waarbij zij rekening houdt met:

-de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de functiebeschrijving;
-de aanspraken en de professionele ervaring die de kandidaat laat gelden;
-de overeenstemming van het beheersplan van de kandidaat en de voorstelling van het plan met de te bereiken doelstellingen

Bij het einde van het gesprek en na analyse van hun kandidaatstelling worden de kandidaten ingedeeld in groep A "geschikt" of in groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt. De Regering wijst de mandaathouder aan onder de "geschikte" kandidaten.

De kandidatuur moet ingediend worden per aangetekende brief en in twee verzegelde omslagen (met vermelding van "kandidatuur" - "vertrouwelijk: niet openen aub" op beide omslagen) binnen een termijn van 35 dagen, op straffe van nietigheid. Die termijn gaat in op de dag volgend op de bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad.

De omslag moet de vermelding dragen: “mandaat in rang A4 – Directeur-diensthoofd – Brussel Mobiliteit “Onderhoud” – Kandidatuur”.

De kandidaturen moeten gericht worden aan de heer Christian Lamouline, secretaris-generaal van de GOB - Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het standaard curriculum vitae en alle inlichtingen in verband met de procedure kunnen verkregen worden bij de directie Human Resources van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Secretariaat van de selectiecommissies voor de mandaatfuncties in het BHG – 02.430.63.28 – adebry@gob.brussels.