Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aankoper – Assistent B1 (m/v/x) via intraregionale / externe mobiliteit

Referentie: 40001014

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud:

Als aankoper bij de directie Facilities (pool "Goederen & Diensten") heb je volgende opdrachten:
 • Je behandelt de prijsaanvragen in het kader van zogenoemde overheidsopdrachten "van beperkte waarde", je vraagt prijsoffertes aan eventuele leveranciers, je contacteert de leveranciers zo nodig voor meer uitleg en je vergelijkt prijzen om na te gaan welke offerte de voordeligste is;
 • Je stelt de technische voorschriften van de bestekken op en je waakt over de correcte uitvoering daarvan, en je bent verantwoordelijk voor de technische oplevering. Je behandelt de overheidsopdrachten en je blijft op de hoogte van de evolutie van de wetgeving ter zake;
 • Je behandelt de interne bestellingen die via het SPOC worden geplaatst en volgt die op (er is voorzien in administratieve bijstand);
 • Je stelt de bestelbonnen op in SAP, je plaatst de bestellingen en je controleert de ontvangen artikelen en de eindfactuur;
 • Je ziet erop toe dat de dossiers administratief in orde zijn. Dit omvat onder meer het bijhouden van een begrotingstabel per overheidsopdracht, het beheer van de bestellingen, het goedkeuren van facturen en het opstellen van processen-verbaal bij gebrekkige uitvoering.
Daarnaast verleen je via volgende activiteiten ondersteuning voor het op peil houden van de voorraden in de opslagplaats:
 • Je verricht bepaalde specifieke bestellingen en je stelt de bestelbonnen op;
 • Je gaat na of het magazijn werd aangevuld en je controleert de ontvangen artikelen en eindfactuur;
 • Je waakt erover dat de planning, controle en evaluatie van de aankoop van artikelen correct en regelmatig verloopt.

Situering binnen de organisatie:


De directie Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de coördinatie van de diensten voor de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).
De directie Facilities bestaat uit 4 polen:
 • De pool "Sturing", onder leiding van de directeur, coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten ("Single Point of Contact");
 • De pool "Goederen & Diensten" omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn (aankoopcentrale, catering, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling, ...), onder leiding van een eerste attaché;
 • De pool "Administratieve Gebouwen" staat in voor het beheer van de investeringen, voor de organisatie van de ruimten en voor het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren. De beheerders van de portefeuilles en technieken werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste ingenieur;
 • De pool "Onroerend Patrimonium" heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie). De projectbeheerders staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste attaché.


Profiel

Functionele competenties

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert oplossingen uit;
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.
Zeer gemotiveerd zijn voor de functie is belangrijk en zal sterker doorwegen bij de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

Eén jaar ervaring met overheidsopdrachten en de aankoop van goederen vormt een troef.

Wij bieden


Weddeschaal: B101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.342,15 €

Bijkomende voordelen:
 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • fietspremie: 0,24 €/km
 • telewerk
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure


Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

Intraregionale mobiliteit


Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
 • Talent.brussels;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau,
 • Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang B1
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Externe Mobiliteit


Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

 • de federale overheid,
 • de Gemeenschappen,
 • de andere gewesten,
 • de Franse Gemeenschapscommissie,
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang B1
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".


Hoe kan je je kandidaat stellen?


Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:
 • naam,
 • voorna(a)m(en),
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand
 • de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie
Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 25 juli 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40001014.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.
Info functie: David De Speigeleire (tel : 02/204 13 21 / Mail: ddespiegeleire@gob.brussels) of Bjorn Stevens (Tel: 02/800 33 23 / Mail: bstevens@gob.brussels