Inspecteur bij de huisvestingsinspectie (m/v/x)

Referentie: 40001552-40000531

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

Dit betreft een vacante betrekking bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie van Brussel Huisvesting.
Binnen het bestuur Brussel Huisvesting zorgt de Gewestelijke Inspectie ervoor dat het recht van alle huurders op behoorlijke huisvesting gerespecteerd wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Om te garanderen dat de normen opgelegd door de Brusselse Huisvestingscode nageleefd worden, beschikt de directie Gewestelijke Inspectie over:
 • drie onderzoekscellen met inspecteurs en architecten, die de staat waarin de woningen verkeren controleren,
 • een sociale cel die enkel optreedt voor de huurders van wie de woning niet langer verhuurd mag worden,
 • een juridische cel,
 • een administratieve cel,
 • een financiële cel.
In die context neemt ze de nodige maatregelen om de woningen te verbeteren en te moderniseren, op aansporende en zo nodig op repressieve wijze.
Ze speelt ook een maatschappelijke rol en informeert het publiek.
De inspecteur wordt opgenomen in een van de inspectiecellen die 6 personen tellen (1 architect, 4 inspecteurs, 1 administratieve medewerker) die collegiaal samenwerken.
 
Voor meer info, surf naar :
http://huisvesting.brussels/
 


Omschrijving van de jobinhoud:

Je verzorgt de volledige opvolging van de dossiers waarvoor je verantwoordelijk bent. Het gaat om een honderdtal dossiers per jaar, los van het aantal bezoeken waaraan je deelneemt als begeleider. Dagelijks verricht je, altijd samen met een collega, bezoeken aan woningen om na te gaan of de minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting, zoals omschreven op basis van artikel 4 van de Brusselse Huisvestingscode, nagekomen worden. Voor de dossiers waar jij verantwoordelijk voor bent, stel je een gedetailleerd en volledig technisch verslag op, waarbij een schema van de woning en een fotoreportage worden gevoegd.
Je formuleert een voorstel van gemotiveerde beslissing naargelang het aantal, de aard en de zwaarte van de vastgestelde tekortkomingen. Dit omvat ook een raming van de administratieve boete.
Je bent het aanspreekpunt voor de betrokken partijen (huurder, verhuurder ...) wat betreft de technische aspecten van het dossier. Je hebt ook contacten met advocaten, gemeenten en verenigingen.
Je ontmoet verhuurders die in overtreding zijn, en je stelt hen een technisch gesprek voor, na kennisgeving van de beslissing over hun woning, en je neem in dit verband een adviserende rol op.Je profiel

Kennis
 • Goede kennis van de pathologie van woongebouwen;
 • Goede kennis van de artikelen 4 tot 14 van de Brusselse Huisvestingscode.
 • Grondige kennis van de minimumvereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen zoals omschreven door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003, gewijzigd door het besluit van 9 maart 2006 
 • Problemen constructief en beknopt kunnen beschrijven zonder ingewikkelde woorden te gebruiken, en een duidelijke stand van zaken kunnen opmaken in het licht van de wettelijke en regelgevende vereisten.
De vetgedrukte kennis wordt beschouwd als zeer belangrijk voor deze functie en weegt zwaarder door in de eindbeoordeling.

Functionele vaardigheden
 • Je structureert je werk door de prioriteiten te bepalen en door heel wat verschillende taken systematisch te vervullen.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.
Een goede motivatie is zeer belangrijk.

Niet vereist, wel een troef
 • Een diploma in Bachelor bouwkunde of openbare werken
 • Een goede kennis van het Officepakket (Word, Excel, Outlook) wordt als een troef beschouwd.
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans gezien je terecht komt in een tweetalige omgeving.

 

 

Wij bieden je

Weddeschaal: B101
Beginloon
(maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.342,15

Bijkomende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Maaltijdcheques (8 euro)
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • telewerk[1]

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: (https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/)

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

 

 

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 21 november 2018 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie te bezorgen :
 • via onze website https://servicepublic.brussels/jobs/
 • of aan : GOB, Directie Human Resources, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.
 
De procedure verloopt als volgt:
 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test indien er veel kandidaturen zijn;
 • De 15 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek;
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden;
 • De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.
 
Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40001552-40000531 vermeldt.

 

Info procedure:
Eva De Man (Tel.: 02/800 36 77 / E-mail: edeman@gob.brussels )
Info functie:
David Van Geertruye (Tel.: 02/204 12 76 / E-mail: dvangeertruye@gob.brussels )