Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Directeur-Generaal/Directrice-Generaal (A5) IT en Vereenvoudiging

Referentie: Mandaat_IT

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Gaat u de uitdaging van de GOB met ons aan?

De GOB gaat over tot de aanwerving van een Directeur-Generaal/Directrice-Generaal (A5) IT en Vereenvoudiging in de Nederlandse of Franse taalrol. De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De algemene directie “IT & Vereenvoudiging” groepeert de huidige GOB-directies: IT-Coördinatie, Archieven en Easybrussels (cf. beslissing Ministerraad 20/6/2016 en 24/11/2016).

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 36 van voornoemd besluit, namelijk:

1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 442 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen:

•  minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A hebben;
• minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

Selectieprocedure

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit omvat onder meer een assessmentproef, zoals bepaald door artikel 452 van voornoemd besluit.

De assessmentproef bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het gesprek brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

• de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
•    de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
•    het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.


Hoe solliciteren?

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:
•    een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van een gestandaardiseerd cv.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De aangetekende brief moet een dubbele verzegelde envelop bevatten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur directeur-generaal (A5) IT en Vereenvoudiging bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel" - "vertrouwelijk: niet openen aub" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: ebalducci@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Meer informatie vindt u in de publicatie van het staatsblad van 3 september 2018.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels – 02/435.15.39 – ebalducci@talent.brussels