Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Directeur-Generaal/Directrice-Generaal (A5) HRM & Facilities

Referentie: MandaatA5_HRMFacilities

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Gaat u de uitdaging van de GOB met ons aan?

De GOB gaat over tot de aanwerving van een Directeur-Generaal/Directrice-Generaal (A5) HRM & Facilities in de Nederlandse of Franse taalrol. De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De Algemene Directie DHR & Facilities verenigt twee huidige directies bij de GOB: de directie Facilities en de directie Human resources (cf. Beslissing van de Ministerrraad van 20/6/2016 en 24/11/2016).

De directeur-generaal omkadert de directeurs A3 van de 2 administratieve eenheden Facilities en Human Resources. Hij/zij ontwikkelt dus een globale, geïntegreerde en transversale strategie HRM en Facilities en coördineert de uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan deze twee administratieve eenheden teneinde een kwaliteitsservice te bieden aan zijn/haar interne en externe partners of andere belanghebbenden (de Regering, het sercretariaat-generaal, de andere adminsitrates van de GOB, de leden van het personeel,…). Deze adminsitratie dient zich te ontwikkelen als een centrum voor diensten aan andere administraties van de GOB, of aan andere partners.

De algemene directie waakt over:

 • Het voorstellen van een volledige catalogus bestemd voor intern en extern gebruik op basis van eenvoudige en soepele procedurs, met SLA, met een bijzondere aandacht voor de interactie tussen DHR en Facilities.
 • Het voorstellen van innovatieve methoden met het oog op het positioneren van de GOB als een aantrekkelijk werkgever en teneinde de GOB te voorzien van een strategie HRM & Facilities in lijn met de opdrachten en strategische doelstellingen van het directicomité overeenkomstig de transversale doelstellingen bepaald door het MBHG.
 • Het verzekeren van de beschikbaarheid van de nodige middelen voor het efficient en doeltreffend functioneren van de GOB en rekening houdend et het duurzaamheidsprincipe.
 • Het implementeren van de beslissingen van het groundbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (aankoop, verkoop, huur, bouw, onderhoud en leefbaar maken van gebouwen).


De Directie Human Resources (+55 personeelsleden) staat in voor de volgende opdrachten:

 • Het plannen van de noden op het gebied van Human Resources (het jaarlijks opstellen van een personeelsplan)
 • Functieomschrijvingen en vaardigheidsprofielen opstellen in samenwerking met de betrokken diensten.
 • Het selecteren en onthalen van het personeel en het opvolgen van de proefperiodes met respect voor de principes van gelijkheid van behandeling en non-discriminatie, en het verzekeren van de noodzakelijke en redelijke inrichting of het implementeren van positieve acties beslist door het MBHG.
 • Het beheren van de gegevens en dossiers van het personeel met diverse statuten (stagiairs, statutairen, contractuelen, gedetacheerden, personen in het buitenland,…) en het beheren van het verlof- en aanwezigheidssysteem op het werk of het telewerk.
 • Het beheren van de berekening van de lonen, pensioenen, diverse voordelen (abonnementen voor het openbaar vervoer, kilometeraantal, maaltijdcheques, diverse premies), terugbetaling van diverse onkosten en de toekenning van ere- en burgerlijke onderscheidingen.
 • Het beheren van de procedures met betrekking tot de loopbaan van de personeelsleden (evaluatie, vorming, mobiliteit, bevordering, toetreding, impact van de pensioneringen…)
 • Het voorstellen van een jaarlijks opleidingsplan en het organiseren van opleidingen.
 • Het voorstellen en implementeren van HR-acties met betrekking tot het welzijn van het personeel, het bestrijden van absenteïsme, het begeleiden van de verandering, het interne diversiteitsmanagement…
 • Het organiseren van activiteiten met betrekking tot de arbeids- en welzijnsgeneeskunde, het beheren van de hulpverlening.


De Directie Facilities (+125 personeelsleden) staat in voor de volgende opdrachten:

 • Het verzekeren van een dienst reprografie.
 • Het beheer van het wagen- en fietsenpark.
 • Het beheer van de materiaalvoorraad van de GOB.
 • Het onderhoud van de lokalen.
 • Het beheer van het cafetaria en de kitchenettes, de verdeling van de dranken en snacks.
 • Het fysieke en telefonische onthaal van de GOB en de samenwerking met de dienst communicatie.
 • Het ontvangst, de verzending en de verdeling van de briefwisseling van de GOB en de samenwerking met de dienst Archieven.
 • Het administratieve beheer en het onderhoud van de gebouwen die bezet worden door de GOB en tevens een veiligheids- en conciërgedienst, meer bepaald via diverse overheidsopdrachten.
 • De inrichting van de werk- en vergaderruimten.
 • Het verhuizen van de bureaus
Toelatingsvoorwaarden


De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 36 van voornoemd besluit, namelijk:

1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 442 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen:

•  minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A hebben;
• minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

Selectieprocedure

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit omvat onder meer een assessmentproef, zoals bepaald door artikel 452 van voornoemd besluit.

De assessmentproef bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het gesprek brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

• de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
•    de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
•    het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.


Hoe solliciteren?


Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

•    een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van een gestandaardiseerd cv.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De aangetekende brief moet een dubbele verzegelde envelop bevatten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur directeur-generaal (A5) HRM & Facilities bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel" - "vertrouwelijk: niet openen aub" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: ebalducci@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Meer informatie vindt u in de publicatie van het staatsblad van 3 september 2018.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels – 02/435.15.39 – ebalducci@talent.brussels