Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Adjunct-Secretaris-Generaal

Referentie: MandaatASG

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Gaat u de uitdaging van de GOB met ons aan?

De GOB gaat over tot de aanwerving van een Adjunct-Secretaris-Generaal (A6) in de Nederlandse taalrol. De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De Adjunct-Seceretaris generaal heeft samen met de Secretaris-Generaal volgende opdrachten:

  • Leiding geven aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zorgen voor de goede werking en coördinatie van het geheel van de besturen.
  • Het hoogste gezag uitoefenen over het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel volgens de missies die hem/haar zijn toegewezen door de statuten van het personeel van de GOB en waken over het respect voor discipline en orde.
  • Leiden, organiseren en coördineren van gemeenschappelijke diensten.
  • Beslissen over de verdeling van de werkingsmiddelen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
  • Leiden en coördineren van de uitwerking van de begroting en waken over de uitvoering, bijgestaan door de budgettaire correspondenten.
  • Zorgen voor de uitvoering van regeringsbeslissingen.
  • Coördineren van transversale dossiers, zoals de dossiers die een impact hebben op de gehele Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op het gebied van de ondersteuning en organisatie van de diensten.

De visie van de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is dan ook die van een regionale openbare dienst die interne kwaliteitsdiensten aanbiedt en extern een nieuwe managementstijl ontwikkelt om de reorganisaties te doen slagen, het personeel stabiel te houden en over hun welzijn te waken. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het verdedigen van de belangen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel om een strategische en onmisbare partner te worden in de ontwikkeling en uitvoering van het regionale beleid.

De secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal werken een billijke en evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheden uit. Deze verdeling wordt ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd.

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in arikel 36 van het besluit van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, namelijk:

1.    Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
2.    de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3.    houder zijn van een diploma niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 442 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titiels en verdiensten kunnen beroepen:

  • minstens negen jaar anciëniteit in een functie van niveau A hebben;
  • minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.
Verloop van de selectie

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een gesprek.  Dit omvat onder meer een assessmentproef, zoals bepaald door artikel 452 van voornoemd besluit.

De assessmentproef bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het gesprek brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:
-    de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
-    de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
-    het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Hoe solliciteren ?

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten: een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van een gestandaardiseerd cv.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De aangetekende brief moet een dubbele verzegelde envelop bevatten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur Adjunct secretaris generaal (A6) GOB" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: jwouters@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Meer informatie vindt u in de publicatie van het staatsblad van 3 september 2018.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels – 02.435.15.35 – jwouters@talent.brussels