Assistent(e) voor de cel Begeleiding in de pijler Welzijn op het werk (m/v/x)

Referentie: 40001418

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Directie Human Resources

Bij Brussel Gewestelijke Coördinatie beheert, coördineert en verwezenlijkt de directie Human Resources alle activiteiten in verband met de tewerkstelling van personeel bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).
De directie is verantwoordelijk voor de werving van personeel, de interne mobiliteit, de evaluatieprocedure voor de personeelsleden, de bevorderingsprocedure alsook voor de indienstneming en evaluatie van de mandaathouders, het opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse vormingsplan en de vormingsprogramma's.
Ze is ook belast met het administratieve beheer van de personeelsleden en hun bezoldiging.
Bovendien is er een cel die verantwoordelijk is voor welzijn op het werk.

De pijler "Welzijn en op het werk" is 1 van de 4 pijlers van de DHR. Deze pijler bestaat uit drie cellen (de cel Begeleiding, de cel Ziekte en Arbeidsongevallen en de cel Gezondheid), een transversale projectleider en een administratieve en logistieke hulp.
 
De doelstelling van dit team is in de eerste plaats het welzijn van de talenten van de GOB garanderen. Deze pijler moet een optimaal werkkader en dito werkomstandigheden bieden aan alle werknemers van de GOB. De pijler moet ook hefbomen creëren voor het welzijn en de ondersteuning van de talenten van de GOB en sensibiliseren voor materies die te maken hebben met welzijn en veiligheid op de werkplek.

 

 

Omschrijving van de jobinhoud:

De directie Human Resources is op zoek naar een gemotiveerde medewerker om de cel “Begeleiding” te versterken. Samen met de teamleider en een Franstalige collega zal instaan voor onder andere de volgende taken :
 • Begeleiden van personeelsleden bij hun initiatieven inzake welzijn op het werk:
  • De talenten van de GOB begeleiden bij stressbeheer en burn-outpreventie;
  • De personen die dat wensen, begeleiden bij hun re-integratieproces, evenals de personeelsleden die opgenomen zijn in een implacementproject;
  • De personen bij de GOB die slecht in hun vel zitten ten gevolge van hun werksituatie begeleiden;
  • De personeelsleden indien nodig doorverwijzen naar andere welzijnsactoren.
 • Het uitwerken van acties om de taalhoffelijkheid binnen de GOB te verbeteren: de GOB is een tweetalige omgeving waar het belangrijk is dat Franstaligen en Nederlandstaligen openstaan voor de moedertaal van de anderen. Het is belangrijk dat er acties worden uitgewerkt zodat iedere medewerker de mogelijkheid heeft zijn/haar eigen taal te spreken en dat er respect voor getoond wordt;
 • Het ondersteunen van de welzijnsverantwoordelijke en de transversale projectleider bij absenteïsme-analyses en het uitwerken van absenteïsmegesprekken;
 • Meewerken aan de uitvoering van de acties die opgenomen zijn in het jaarlijkse welzijnsplan;
  • Actief deelnemen aan de activiteiten en evenementen die georganiseerd worden door de pijler Welzijn op het werk.
 • De hiërarchie en de personeelsleden sensibiliseren voor onderwerpen die verband houden met welzijn op het werk;
 • De risicoanalyses op organisatorisch en administratief niveau opvolgen;
 • Maandelijks de vergadering van het platform van de welzijnsactoren van de GOB bijwonen en de notulen van deze vergaderingen opstellen;
 • Het voeren van integratiegesprekken met de nieuwkomers binnen de GOB om tijdig welzijnsproblemen te detecteren ;
 • Het voeren van exitgesprekken met medewerkers die de GOB verlaten om zo informatie te bekomen om probleemsituaties in de toekomst te vermijden;
 • Deelnemen aan transversale projecten:
  • Het mee helpen ontwikkelen van een implacementproject: implacement bestaat erin de medewerkers die hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen te helpen bij het zoeken naar een nieuwe betrekking intern in de GOB. Het gaat hier vooral om medewerkers waarvan de functies verdwijnen door een reorganisatie, medewerkers die door een langdurige afwezigheid niet meer de competenties/capaciteiten hebben om hun vroegere functie te vervullen of die om welke reden dan ook hun huidige functie niet meer kunnen uitvoeren. Het kan gezien worden als een vorm van interne loopbaanbegeleiding of loopbaanheroriëntering. Het is de bedoeling deze medewerkers te helpen bij het zetten van bepaalde stappen in hun loopbaan en terug de aansluiting te vinden met de werkcontext;
  • Het (verder) helpen uitwerken van het re-integratiebeleid (rekening houdend met KB van 1 december 2016 over de re-integratie van langdurig zieke werknemers).
 • Indien nodig de teamleider en de Welzijnsverantwoordelijke (A2) logistieke en administratieve ondersteuning bieden;
 • Het kan gebeuren dat je werkpostbezoeken gaat uitvoeren samen met een verpleegkundige.
 
Je zal gevraagd worden om verschillende soorten welzijnsgesprekken op autonome wijze te verrichten en de nodige begeleiding aan te bieden aan de medewerkers van de GOB. Je zal daarbij niet aarzelen om overleg te plegen met andere welzijnsactoren (de hiërarchische lijn, de vertrouwenspersonen, de IDPBW, de sociale dienst, de vakbonden, de arbeidsgeneesheer,...) en zal steeds de nodige empathie en discretie aan de dag leggen.

Bovendien wordt van jou verwacht dat je in team en/of autonoom sensibilisatie-acties kan opzetten en uitwerken en indien nodig interne informatiesessies/vormingen kan geven over welzijnsmateries.

In het kader van de transversale functies bij de DHR is het mogelijk dat je ook selectiejury's zal moeten voorzitten.

 

Specifieke factoren: interne en externe contacten
Je zal met een aantal actoren in contact komen die belangrijk zijn voor welzijn op het werk.
 • Contacten met alle actoren van het welzijn van de GOB (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, sociale dienst, IDPBW, EDPBW, Basisoverlegcomité, vertrouwenspersonen)
 • Het kabinet Openbaar Ambt
 • Elke andere organisatie bij het verrichten van een eventuele benchmarking

 

 

Profiel

Kennis
 • Goede kennis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (+ de wet van 28 februari 2014 + 28 maart 2014 tot aanvulling en tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996) en van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
 • Kennis van de actoren op het vlak van welzijn.
 • Kennis van projectbeheer (in dit geval meer specifiek projecten rond taalhoffelijkheid).
Functionele competenties
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en je voert oplossingen uit;
 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit;
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega’s;
 • Je geeft advies aan jouw gesprekpartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise;
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
Niet vereist, wel een troef
 • Een diploma in de richting van sociaal (agogisch) werk , maatschappelijk werk of personeelswerk vormt een troef.
 • Ervaring in het domein van welzijn op het werk of als sociaal assistent(e) wordt eveneens beschouwd als een troef.
 • Een goede Kennis van het Microsoft Office pakket: Word, Excel en PowerPoint is een troef.
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

 

Wij bieden

Weddeschaal: B101
Beginloon
(maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : € 2.296,18
Bijkomende voordelen:
- 35 verlofdagen per jaar
- maaltijdcheques
- opleidingspakket voor nieuwkomers
- gratis MIVB-abonnement
- mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
- werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
- fietspremie: 0,22 €/km
- telewerk[1]
[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

 

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

 

 

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 31 augustus 2018 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie te bezorgen :
 • via onze website https://servicepublic.brussels/jobs/
 • of aan : GOB, Directie Human Resources, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.
De procedure verloopt als volgt:
 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek;
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden;
 • De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve.
 
Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40001418 vermeldt.
 
 
Info procedure: Eva De Man (Tel: 02/800 36 77 / Mail: edeman@gob.brussels)
Info functie: bienetreautravail@sprb.brussels of naar Elke De Fauw (Tel: 02/800 37 26 / Mail: edefauw@gob.brussels)