Communicatie Assistent (m/v/x) via intraregionale en/of externe mobiliteit

Referentie: 40001322

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

WoonInformatieCentrum

Het Wooninformatiecentrum (WIC) is een cel van Brussel Huisvesting belast met het informeren van het brede publiek over alle materies inzake huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat dan onder andere over de instrumenten die beheerd worden door Brussel Huisvesting (toelagen, gewestelijke huisvestinginspectie, strijd tegen leegstand) maar ook die van onze partners, zoals de BGHM, het Woningfonds, Citydev, de gemeenten, enz.

Aangezien het WIC heel wat contacten moet onderhouden met interne en externe partners om de informatie up-to-date te houden, heeft het WIC ook de opdracht partnerships te ontwikkelen, wat zijn taak extra interessant maakt.

Het WIC verzorgt ook het secretariaat van de Adviesraad voor Huisvesting (ARH) die ermee belast is advies uit te brengen over alle voorontwerpen van ordonnanties en regelgevende besluiten die in hoofdzaak huisvesting betreffen.

Omschrijving van de jobinhoud:

Je hoofdopdracht bestaat erin om, samen met een directe collega, artikels te schrijven en te publiceren en de gewestelijke portaalsite huisvesting.brussels up-to-date te houden.

Je zal ook meewerken aan de doorvoering van een versie 2.0 van de website in het kader van een technologische verandering en de herstructurering van de informatie.

Als bijkomende opdracht zal je, na de nodige opleiding te hebben gekregen over de in Brussel geldende steunmaatregelen op het gebied van huisvesting, een deel van de onthaalpermanenties verzorgen en de informatieaanvragen van Brusselse burgers m.b.t. huisvesting mee helpen opvolgen.

Daarenboven sta je ook in voor het realiseren van informatiedragers: flyers, brochures, enz.

 

Profiel

Functionele competenties

- Je behandelt en verhelpt problemen op autonome wijze, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen.

- Je drukt je op een duidelijke en begrijpelijke manier uit, zowel schriftelijk als mondeling.

- Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, je biedt hen een dienstverlening op maat en je onderhoudt constructieve contacten.

- Je handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Een goede motivatie is ook belangrijk voor deze functie.

Opgelet! De vetgedrukte competenties worden bijzonder belangrijk geacht. Ze wegen zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans gezien je terecht komt in een tweetalige omgeving.

 

 

Wij bieden

Weddeschaal: B101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.296,18 €

Bijkomende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,22 €/km

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-  Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
-  Brussels Instituut voor Milieubeheer;
-  Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
-  Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
-  Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
-  Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
-  Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
-  Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
-  De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-  Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
-  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
-  Brussel Openbaar Ambt;
-  Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
-  Brussels Planningsbureau,
-  Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang B1.
o   Je bevindt je in dienstactiviteit
o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit
o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

 • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-   de federale overheid,
-   de Gemeenschappen,
-   de andere gewesten,
-   de Franse Gemeenschapscommissie,
-   de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
-   de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
-   de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang B1.
o   Je bevindt je in dienstactiviteit
o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

 •  naam,
 • voorna(a)m(en),
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand
 • de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 11 maart 2018 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40001322.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.